Regulamin konkursu „Latam tanio z Ryanair”

Regulamin konkursu „Latam tanio z Ryanair ”

§ 1. Konkurs

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest portal lotniczy „Latamy z Gdańska” w porozumieniu z linią lotniczą Ryanair z siedzibą w Dublinie, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej wypowiedzi pisemnej dotyczącej taniego latania na pokładach samolotów Ryanair z Gdańska „Latam tanio z Ryanair”.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie, mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora. Nie mogą w nim brać także udziału osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, ani też członkowie rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) osób wskazanych w niniejszym ustępie.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać e-mail konkursowy, dalej zwany E-mailem, na adres poczty elektronicznej latamyzgdanska@gmail.com. W E-mailu powinna być zawarta pisemna odpowiedź na zadanie konkursowe oraz odpowiedź na pytanie, którego tematem jest tanie latanie z linią lotniczą Ryanair z Gdańska oraz swoje dane (imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail), zaś w temacie E-maila wpisując podane przez Organizatora na łamach portalu hasło konkursowe „Latam tanio z Ryanair”.

2. Konkurs trwa od 9 do 23 sierpnia 2012 roku.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureata i przyznaniem nagród czuwa redakcja portalu Latamy z Gdańska.

4. Odpowiedź na zadanie konkursowe można przesyłać w sposób wskazany w ust. 1 od momentu opublikowania hasła konkursowego do godziny 23.59 dniu 23 sierpnia 2012 roku.

  1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej Latamy z Gdańska.

6. Zwycięca konkursu zostanie wyłoniony do 26 sierpnia 2012 roku i powiadomiony drogą elektroniczną.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika, który w istotny sposób naruszył niniejszy regulamin. Wykluczenie może nastąpić najpóźniej do chwili wyłonienia zwycięzcy.

§ 4. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher przeznaczony dla dwóch osób (lot tam i z powrotem), który można wykorzystać na dowolnej trasie z siatki połączeń Ryanair z Gdańska.

2. Organizator skontaktuje się z laureatem w celu przekazania nagrody drogą elektroniczną.

3. Nagroda zawierać będzie wydrukowaną datę ważności vouchera tj. 30 listopada 2012 roku. Po upływie tej daty Nagroda nie będzie mogła zostać zrealizowana.

4. Nagroda nie może zostać zamieniona na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcy Konkursu nie służy prawo do żądania wypłaty pieniężnej równowartości Nagrody.

§ 5. Dane osobowe

1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Organizator i wydawca Latamy z Gdańska.

  1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania zwycięzcy Konkursu Nagrody, oraz mogą być przekazywane, w celu zrealizowania Nagrody. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imiona, nazwiska i numery telefonów kontaktowych uczestników Konkursu, a w przypadku zwycięzców także adresy i inne dane niezbędne do realizacji Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Organizatorowi należyte przeprowadzenie Konkursu, w tym w szczególności wydanie zwycięzcy Nagrody.

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest serwisie www.latamyzgdanska.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizowania Konkursu, przy czym nie może to nastąpić w trakcie trwania edycji Konkursu.

To może Ciebie zainteresować

Leave a Comment